سارا مهدی زاده مود

درباره من

دکتر سارا مهدی زاده مود
image

استادیار گروه آموزشی بهداشت و بیماریهای آبزیان @ دانشکده دامپزشکی و دامپروری

دکترای تخصصی بهداشت و بیماری های آبزیان استادیار بخش بهداشت دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان...

محقق گوگل

(1403/1/30)

استنادات

136

h-index

6

i10-index

5

مؤلفین همکار

3

اسکوپوس

(1403/2/2)

استنادات

40

مقالات

7

h-index

3

مؤلفین همکار

33

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1378-1384

دکتری عمومی دامپزشکی

فردوسی مشهد

1385-1388

دکتری تخصصی بهداشت و بیماری های آبزیان

تهران

تجارب

1394-1396

مدیر پژوهش دانشکده دامپزشکی

دانشگاه سمنان

1390-1394

مشاور انجمن علمی دانشجویان دامپزشکی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

بیماری های انگلی ابزیان

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Distribution of Antibiotic Resistance Genes among the Phylogroups of Escherichia coli in Diarrheic Calves and Chickens Affected by Colibacillosis in Tehran, Iran
Archives of Razi Institute(2018)
^حمید استاجی*, Alfreda Tonelli, تقی زهرایی صالحی, ^علی مهدوی, ^ابراهیم شهروزیان, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی, ^سارا مهدی زاده مود, ^مرتضی کیوانلو, ^محمود احمدی همدانی, ^سید حسام الدین عمادی چاشمی, ایرج اشرافی تامای, الهام عاطفی تبار
بررسی مایکوباکتریوز در دو گونه گلدفیش و گوپی در سمنان به روش واکنش زنجیره ای پلیمرازPCR
مجله علمی شیلات ایران(2018)
9012519007, ^سارا مهدی زاده مود*, ^حمید استاجی, حسام اکبرین, نورورزی
لارو کرم های نواری Cestodes: Trypanorhyncha) جداسازی شده از برخی ماهیان با ارزش شیلاتی در خلیج فارس
مجله علمی شیلات ایران(2019)
پولین شهره, ^سارا مهدی زاده مود*, شلاله موسوی
Parasites and bacterial flora isolated from ctenophore invaders.Mnemiopsis leidyi and berore ovata
IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES(2012)
علی اصغر سعیدی, رضا پور غلام, پولین شهره, ^سارا مهدی زاده مود, سیده مهسا مقیمی, حسن نصراله زاده, آذین زاهدی, رضا صفری, فرشیده حبیبی
A survey on ectoparasite fauna of cold water fish farms in Mazandaran Province, Iran
HVM BIoflux(2011)
^سارا مهدی زاده مود, پولین شهره, جواد سهندی
بررسی وجود لوکومالاشیت گرین در گوشت ماهیان پرورشی قزل آلای رنگین کمان(Onchorhynchus mykiss) در استان مازندران
مجله علوم و صنایع غذایی ایران(2020)
پولین شهره*, مریم عزیزخانی, ^سارا مهدی زاده مود
تولید و بهینه سازی پوشش ترکیبی کنسانتره پروتئین آب پنیر، مالتودکسترین و اسانس رزماری و بررسی اثر آن بر شمارش کلی باکتریایی فیله ماهی تیلاپیا در طول نگهداری در سرما
مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی(2021)
9212519021, ^آزاده سلیمی*, ^اشکان جبلی جوان, ^سارا مهدی زاده مود
بررسی و بهینه سازی اثر پوشش ترکیبی کنسانتره پروتئین آب پنیر، مالتودکسترین واسانس رزماری بر خصوصیات شیمیایی ماهی تیلاپیا در طول نگهداری در سرما
بهداشت مواد غذایی(2023)
9212519021, ^آزاده سلیمی*, ^اشکان جبلی جوان, ^سارا مهدی زاده مود
Combined effects of Spirulina platensis and Pediococcus acidilactici on the growth performance, digestive enzyme activity, antioxidative status, and immune genes in zebrafish
ANNALS OF ANIMAL SCIENCE(2023)
مهدی احمدی فر, دلارام اسلیمی اصفهانی*, احسان احمدی فر, نجمه شیخ زاده, ^سارا مهدی زاده مود, شبنم زارعی
Ectoparasite fauna of goldfish (Carassius auratus) in north of Iran
(2014)
پولین شهره, ^سارا مهدی زاده مود, معصومه قدم, دکتر شفیعی, علی طاهری میرقائد, الف باباعلیان
Trypanorhych cestodes of the tiger tooth croaker (Otolithes ruber) in the Persian Gulf
BULLETIN OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF FISH PATHOLOGISTS(2014)
پولین شهره, حسینعلی ابراهیم زاده موسوی , مهدی سلطانی, ایرج موبدی, معصومه قدم, ^سارا مهدی زاده مود
Monogenean infestations of Arowana (Osteoglossum bicirrhosum) and catfish (Hypostomus plecostomus
IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES(2015)
^سارا مهدی زاده مود*, ^مریم رسولی
بررسی فلور قارچی خارجی قزل آلای رنگین کمان Oncorhyncus mykiss در شهرستان شاهرود
نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران(2016-04-25)
^سارا مهدی زاده مود, 8811519016*
بررسی میکروبی آب مزارع پرورش قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در استان مازندران
اولین همایش ملی کشاورزی منابع طبیعی و دامپزشکی(2017-05-10)
پولین شهره*, فهیمه توریان, ^سارا مهدی زاده مود
بررسی فیزیکوشیمیایی آب مزارع پرورش قزل آلای رنگینکمان (Oncorhynchus mykiss) در استان مازندران
اولین همایش ملی کشاورزی منابع طبیعی و دامپزشکی(2017-05-10)
پولین شهره*, ^سارا مهدی زاده مود
Trinigyrus hypostomatis (Monogenea: Dactylogyridae) isolated
دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم(2019-03-13)
^سارا مهدی زاده مود*
Survey on Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Feed Aflatoxins contamination in Semnan Province Using HPLC
دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم(2019-03-13)
^سارا مهدی زاده مود*, 9012519023, حسن قربانی
Detection of Mycobacteriosis in Semnan ornamental fish using PCR
دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم(2019-03-13)
^سارا مهدی زاده مود, 9012519007, ^حمید استاجی
بررسی اثر پوشش دهی فیله ماهی تیلاپیا با بیوپلیمرهای خوراکی و اسانس رزماری بر میزان رشد باکتری های سرماگرا
اولین کنگره بین المللی علوم غذا و سلامت عمومی(2021-09-14)
9212519021, ^آزاده سلیمی*, ^اشکان جبلی جوان, ^سارا مهدی زاده مود
بررسی آلودگی انگلی ماهیان زینتی زنده زا
اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین دامپزشکی(2021-09-08)
9312519025, ^سارا مهدی زاده مود*, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
اولین گزارش sp.(Acari:Oribatida:Trhypochthoniidae) Trhypochthoniellus در طوطی ماهی قرمز
اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین دامپزشکی(2021-09-08)
^سارا مهدی زاده مود*
ارزیابی خطر مواجهه با فلزات سنگین در برخی ماهیان خلیج فارس
اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در دامپزشکی(2021-09-08)
9311519025, ^سارا مهدی زاده مود*, ^ابراهیم شهروزیان, پولین شهره
Outbreak of Koi herpesvirus (KHV) disease in Shahmirzad, Semnan
سومین کنفرانس بین‌المللی فناوری های نوین در علوم(2023-05-18)
^سارا مهدی زاده مود*, پولین شهره
فناوری نوین بیوفلاک در پرورش آبزیان
سومین کنفرانس بین‌المللی فناوری‌های نوین در علوم(2023-05-18)
40011519017, ^سارا مهدی زاده مود*
www.MtsConf.com 103 3 rd International Conference on Modern Technologies in Sciences 18 th May 2023 Isolation and Characterization of Kocuria rhizophila as emerging opportunist pathogen in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
سومین کنفرانس بین‌المللی فناوری های نوین در علوم(2023-05-18)
پولین شهره*, ^سارا مهدی زاده مود
آلودگی آبشش 4 گونه ماهی زینتی وارداتی آب شیرین به کیست متاسرکرترماتود دیژن . نستروستسوس فورموزانوس
نخستین همایش ماهیان زینتی ایران(2010-07-21)
^سارا مهدی زاده مود
ارزیابی خطرهای تهدید کننده بهداشت و سلامت فرآورده های غذایی با منشا آبزیان
نخستین همایش ملی فرآوری و بهداشت فرآورده های شیلاتی(2011-02-15)
پولین شهره, ^سارا مهدی زاده مود
A survey on eatoparasite infestation of rainhow trout (onchorhynchus mykiss)in mazandaran prorince
دومین کنگره بین المللی مدیریت بهداشتی و بیماریهای آبزیان(2010-10-26)
پولین شهره, ^سارا مهدی زاده مود, سپیده فلاح
Isolation of thaparocleidus sp.(monogenea: ancyrocephalidae) from gills of pangasius sutchi imported to iran
دومین کنگره بین المللی مدیریت بهداشتی و بیماریهای آبزیان(2010-10-26)
^سارا مهدی زاده مود, حسینعلی ابراهیم زاده موسوی
The most common bacterial diseases of rainhow trout (onchorhynchus mykiss)in mazandaran province
دومین کنگره بین المللی مدیریت بهداشتی و بیماریهای آبزیان(2010-10-26)
پولین شهره, ^سارا مهدی زاده مود, سپیده فلاح
انگل های خارجی جداسازی شده از شارک نقره ای (Balantiocheilos melanopterus) در شهرستان سمنان
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
^سارا مهدی زاده مود
رخداد کبد چرب (Ceroidosis) در ماهیان پرورشی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss).
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
^سارا مهدی زاده مود, پولین شهره
بررسی گونه های شایع داکتیلوژیروس در ماهی گلدفیش(Carassius auratus) در شهرستان سمنان
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
^سارا مهدی زاده مود
جداسازی انگل خارجی هترونکوکلئیدوس(. Heteronchocleidus sp) از آبشش ماهی زینتی گورامی کوتوله(Colisa lalia).
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
^سارا مهدی زاده مود, پولین شهره
اندازه گیری میزان غلظت جیوه در سه نوع متفاوت کنسرو ماهی تن
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
پولین شهره, ^سارا مهدی زاده مود, عباس توکلی, فاطمه وثوقی
اولین گزارش آلودگی انگلی Silurodiscoides Gussev ,1976 در ماهی زینتی پنگوسی گیاهخوار(Pangasius hypophthalmus) وارداتی به ایران
همایش ملی آبزیان و غذا(2011-12-21)
^سارا مهدی زاده مود
جداسازیStreptococcus sp. در ماهی زینتی سورم Heros severus (Cichlasoma severum)
همایش ملی آبزیان و غذا(2011-12-21)
^سارا مهدی زاده مود
بررسی آلودگی مواد غذایی منجمد بسته بندی شده با منشا آبزیان به سالمونلا
همایش ملی آبزیان و غذا(2011-12-21)
پولین شهره, ^سارا مهدی زاده مود, علی دبیری, جواد سهندی
ارزیابی آلودگی های میکروبی میگوی منجمد بسته بندی عرضه شده در شهرستان آمل
همایش ملی آبزیان و غذا(2011-12-21)
^سارا مهدی زاده مود, پولین شهره, طاهره مرغزاری, علی دبیری
شمارش کلی میکروب های هوازی و کلیفرم های مدفوعی (اشرشیاکلی) در ماهی های منجمد بسته بندی شهرستان آمل
همایش ملی آبزیان و غذا(2011-12-21)
^سارا مهدی زاده مود, پولین شهره, طاهره مرغزاری, علی دبیری
The most common bacterial disease of angelfish (Pterophyllum scalare) in Mazandaran of Iran
"7th Fecava Eurocongress 2011’’Modern veterinary practices(2014-09-07)
پولین شهره, شلاله موسوی, ^سارا مهدی زاده مود, هومن رحمتی
Ectoparasite of imported gold fish (Carassius auratus) in Mazandaran, Iran
"7th Fecava Eurocongress 2011’’Modern veterinary practices(2014-09-07)
شلاله موسوی, پولین شهره, ^سارا مهدی زاده مود, جواد سهندی
بررسی آلودگی انگلی های خارجی در ماهی زینتی فلاورهورن (Vieja Synspilus) در شهرستان سمنان
هجدهمین کنگره دامپزشکی ایران(2014-05-06)
^سارا مهدی زاده مود
تاثير نانوپوشش خوراكي قدومه شيرازي (Alyssum homolocarpufm ) حاوي اسانس زردچوبه ( Curcuma longa) بر مدت زمان ماندگاري فيله تيلاپياي نيل (Oreochromis niloticus)
رحيمي غزاله(تاریخ دفاع: 1401/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباط پلي مورفيس م آلل ها ي ژن MHC II (B-L) درفراسنجه ها ي رشدوبيومتر ي درجوجه ها ي گوشت ي راس308
كاري خديجه(تاریخ دفاع: 1402/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه‌سازي اثر پوشش‌دهي چيپس سيب‌زميني با صمغ عربي، ژل آلوئه‌ورا و پودر گوجه‌فرنگي بر ويژگي‌هاي فيزيكوشيميايي و جذب روغن توسط روش سطح پاسخ
لويمي ياسمن(تاریخ دفاع: 1401/08/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
راهنمای بافت شناسی میگوهای خانواده پنائیده
راهنمای بافت شناسی میگوهای خانواده پنائیده
پرورش تیلاپیا
پرورش تیلاپیا

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان
smehdizadeh@semnan.ac.ir
00982331533622

فرم تماس